دوغ کفیر - کفیر نوش

دوغ کفیر

برای تهیه دوغ کفیر به این وسایل زیر نیاز دارید: